Responsive image

יישוב מעלה לבונה (בנימין)

   029941640
ד.נ. אפרים 4482500

ישוב קהילתי דתי הוקם בשנת 1984, הישוב מונה 90 משפחות

מקור השם הינו מעובדת היות המקום כמרכז לגידול צמח הלבונה שהיה מסממני הקטורת.

צור קשר עם יישוב מעלה לבונה (בנימין)