Responsive image

ישיבה תיכונית עתניאל

   02-9964241, 02-9964775 פקס: 02-9961270
עתניאל

ישיבת ההסדר עתניאל קמה במטרה להקים דור חדש של תלמידי חכמים, דור המחובר אל שרשרת הדורות שקדמו לו, ומתוך צינור יניקה זה מברר את דבר ה' המתגלה בכל יום ויום ובכל אדם ואדם, כחלק מכנסת ישראל.

בירור זה נעשה ע"י הקשבה, ענווה ודיון פתוח, בשימת דגש על חיבור התורה הנלמדת לעבודת הנפש של הלומד, ותוך חתירה אינסופית לברור האמת.
ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר. עם פנימיה.

צור קשר עם ישיבה תיכונית עתניאל