Responsive image

ישיבה תיכונית מקור חיים

   02-9934810, פקס: 02-9934812
כפר עציון

הישיבה ידועה בדרכה הייחודית שניתן לכנותה דרך החסידות הארץ ישראלית. ישיבה תיכונית עם פנימיה.

אנו רואים את התרומה הייחודית שלנו בשילוב עדין של לימוד תורה מתוך מבט אישי וקיומי עם כלים מקצועיים של הנחיה ואימון המעמיקים ומשכללים את הכישורים הרגשיים והרוחניים.
מקור חיים היא קהילה לומדת בה כל השותפים בכל המעגלים לומדים ומלמדים לוקחים אחריות ושותפים לניהול ולהתרחשות.

צור קשר עם ישיבה תיכונית מקור חיים