Responsive image

ישוב עפרה (חבל בנימין)

   9973888 -02
ד.נ. מזרח בנימין 9062700

ראשון הישובים היהודיים בשומרון אחרי מלחמת ששת הימים, ראשון היישובים הקהילתיים.

פרה הוקמה כמחנה עובדים למקימי הגדר של המחנה הצבאי בהר בעל חצור. אל העובדים בהר, פעילי גוש אמונים, חברו אנשי גרעין שילה, ובהוראת שר הביטחון דאז, שמעון פרס, הותר להם ללון במקום. עפרה הייתה לראשון היישובים בשומרון אחרי מלחמת ששת הימים ובה עוצב דגם היישוב הקהילתי הלכה למעשה

צור קשר עם ישוב עפרה (חבל בנימין)